Støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten. Åpningstider: Ons - søndag 12 - 16. ​Rådhusgata 19, ​Anatomigården 0158, Oslo

Vedtekter

BO (Billedkunstnerne i Oslo)

VEDTEKTER

§ 1. NAVN OG ORGANISASJON
BO (Billedkunstnerne i Oslo) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnerne i Oslo. BO er en av Norske Billedkunstneres distriktsorganisasjoner og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere (NBK).
BO er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.

§ 2. FORMÅL
 BO skal ivareta billedkunstnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Oslo.

§ 3. MEDLEMSKAP

§ 3-1. Skriftlig søknad om medlemskap behandles av BOs kunstneriske råd. Medlemskap oppnås av profesjonelle billedkunstnere bosatt i Oslo som oppfyller vedtatte opptaksvilkår for distriktsorganisasjonene, vedtatt på NBKs Landsmøte. Medlemskap i BO medfører automatisk medlemskap i NBK.

§ 3-2. Medlemmer plikter å betale kontingent til både BO og NBK. Kontingentene innbetales til NBK. Kontingenten til BO fastsettes av årsmøtet.
Medlemmer som ikke har betalt kontingentene innen årets utgang og som har mottatt skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i BO. Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent. Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til BO.

§ 3-3. Profesjonelle billedkunstnere som bosetter seg for kortere eller lengre tid i Oslo har rett til opptak uten ny vurdering når de har vært medlem i en annen distriktsorganisasjon.

§ 3-4. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at BO kan forhandle om å inngå kollektive avtaler med myndigheter og lokale brukere i Oslo. Fullmakten er ikke-eksklusiv.

§ 3-5. Billedkunstnere bosatt utenfor Oslo, som tidligere har vært medlem av BOA, eller som har sterk tilknytning til Oslo og Akershus, og som ellers oppfyller kravet om medlemskap, kan tilkjennes assosiert medlemskap. Assosiert medlemskap gir ikke stemmerett i BOs organer eller medlemskap i NBK.

§ 4. BOs ORGANER

Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8), Kunstnerisk råd (§ 9).

§ 5. ÅRSMØTET

§ 5-1. Årsmøtet
Årsmøtet er BOs øverste organ. Vedtak fattet på årsmøtet er bindende for BOs medlemmer.

§ 5-2. Frister
Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars de år det er Landsmøte i NBK, de andre årene innen utgangen av mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 2 måneder før møtet. Saker til årsmøtet fremmes til Styret og må være innkommet 4 uker før årsmøtet. Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 2 uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne måten kan tas opp på årsmøtet.

§ 5-3. Årsmøtet
Alle medlemmer av BO har rett til å møte på årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet mandat sendes Styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn to fullmakter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til nytt årsmøte innen 3 uker. Dette årsmøtet kan bare behandle saker som var fremmet til det ordinære årsmøtet.

§ 5-4. Assosierte og observatører
Assosierte medlemmer og inviterte observatører har møterett, men ikke
stemmerett.

§ 5-5. Konstituering av årsmøtet
Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden og valg av møteleder og to medlemmer til å godkjenne referatet.

§ 5-6. Årsmøtesaker
Årsmøtet behandler:

 • Styrets årsberetning
 • Regnskap med revisjonsberetning
 • Saker fremmet av eller gjennom Styret
 • Handlingsprogram for kommende periode
 • Budsjett for kommende periode
 • Fastsettelse av medlemskontingent
 • Valg
 • Oppnevninger

§ 5-7. Valg

Årsmøtet velger:
Styrets medlemmer med vara (fire styremedlemmer og to varamedlemmer).
Nominasjonsutvalget med vara (tre medlemmer og ett varamedlem).
Representanter til alle verv velges for to år. Vara velges for ett år. Samme person kan ikke velges til flere av BOs organer. Ved alle valg er det bare medlemmer av BO som er valgbare.

§ 5-8. Oppnevninger
Årsmøte oppnevner til følgende eksterne verv:

a) RSU Oslo.
b) Oslo kommunes Kunstordning.
c) Oslo kommunes utvalg for tildeling av Rådhusatelierene.
d) Oslo kommunes utvalg for tildeling av kommunale atelierer.
e) Statens utstillingsstipend.
f) Oslo Open, representantskap og styre.
g) Østlandsutstillingen, repesentantskap, styre og jury.

§ 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/10 av medlemmene, eller et flertall i Styret, krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til Styret. Sakspapirer skal følge innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært årsmøte for kan behandles. Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte.

§ 7. STYRET
§ 7-1. Styret er BOs øverste organ mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv med styreleder og nestleder.

§ 7-2. Styret leder og har ansvar for BOs virksomhet, med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt årsmøtet (§ 5), Nominasjonsutvalget (§ 8) og Kunstnerisk råd (§ 9). Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet.

§ 7-3. Styret innkalles og sakspapirer sendes i god tid innen styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene. Innkalling, saksliste og referat gjøres fortløpende tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.

§ 7-4. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmer eller vara, herunder også leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders, eller i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

§ 7-5. Styret foretar oppnevninger som ikke er til lagt årsmøtet etter § 5-8. Styret foretar oppnevninger ved frafall fra verv mellom årsmøtene.

§ 8. NOMINASJONSVALGET

§ 8-1. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene nominere kandidater til valg av Styret og Nominasjonsutvalget. Nominasjonsutvalget skal  oppnevne til de eksterne verv  som er nevnt  i § 5-8.

§ 8-2. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil tre kandidater til hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.

§ 8-3. Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå kandidater til Den Nasjonale Jury og NBKs stipendkomite.

§ 8-4. Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfold.

§ 8-5. Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktig når to av utvalgets tre medlemmer eller varamedlem er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall.

§ 9. KUNSTNERISK RÅD

§ 9-1. Kunstnerisk råd består av tre medlemmer og to varamedlemmer som velges av, og blant, Styrets medlemmer. I tillegg er direktør og kurator ved BO medlem av kunstnerisk råd. Alle medlemmer har én stemme hver. Kunstnerisk råd er BOs kunstfaglige råd og jury i BO. Kunstnerisk råd er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.  

§ 9-2. Kunstnerisk råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstnerisk råd sine avgjørelser kan ikke overprøves og behøver ikke å begrunnes.

§ 9-3. Kunstnerisk råd velger selv leder. BOs direktør og kurator kan ikke være leder i kunstnerisk råd. Kunstnerisk råd er beslutningsdyktig når tre av rådets valgte medlemmer eller varaer er til stede, samt en representant fra administrasjonen. Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Dersom resultatet blir uavgjort ved alminnelig flertall vil rådets leder avgjøre voteringen. 

§ 9-4. Kunstnerisk råd sine medlemmer blir, etter at de går ut av kunstnerisk råd, pålagt en karanteneperiode på ett år hvor de ikke kan søke om utstillingsplass hos BO.

§ 9-5. Kunstnerisk råd skal årlig lyse ut et open call for utstillingsplass på BO. BOs hovedprogram skal bestemmes gjennom fagfellevurdering av de innsendte søknadene til denne utlysningen.

§ 10. MEDLEMSMØTER
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle erfaringer.

§ 11. URAVSTEMNING
Styret kan sende saker av spesiell stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning. Likeledes kan årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning.

NBKs landsmøtevedtak og BOs årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning.
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også BOAs medlemmer.

Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likt er ikke uravstemningen bindende og den endelige avgjørelse tas av Styret. Årsmøtet fastsetter instrukser for den praktiske gjennomføringen av uravstemning.

§ 12. OPPLØSNING
For at vedtak om oppløsning av BO skal være gyldig må det vedtas av to påfølgende årsmøter med et flertall på 2/3 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidig besluttes hvorledes BOs midler og andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres.

§ 13. VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter foreløpig godkjenning av NBKs sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs Landsmøte.

 • Revidert av BO 22. mars 2022
 • Revidert av ABKF og OBK høsten 2001
 • Revidert BOA 29. oktober 2002
 • Revidert BOA 11. mars 2005
 • Revidert BOA 15. mars 2006
 • Revidert BOA 26. mars 2007
 • Revidert BOA 06. mars 2008
 • Revidert BOA. 03. mars 2009
 • Revidert BOA 2012 dato for årsmøte.
 • Revidert BOA 2017, 28 februar.
  Endringer godkjent av NBK Styret og NBK Landsmøte 2009

Åpningstider
Ons – søndag
12 – 16

Adresse
​Rådhusgata 19 ​
Anatomigården 0158
Oslo

Kontakt
E-post: post@billedkunstnerneioslo.no

BO er en del av Kunst i Kvadraturen og er støttet av Norsk Kulturråd og Kulturetaten

BO – Billedkunstnerne i Oslo © 2021.  Nettside av Medienor AS